1. Cắt
2. Tạo hình
Thiết bị chính

Máy gấp khuỷu
Máy gấp khuỷu 1200 tấn 24"-48"
Máy gấp khuỷu 500 tấn 10"-36"
Máy gấp khuỷu 350 tấn 6"-24"
Máy gấp khuỷu 200 tấn 16"
Thiết bị cưa SAW 60"

Máy uốn
Máy uốn 800 tấn 20"-60"
Máy uốn 350 tấn 3"-20"

Máy láng bóng cút nối chữ T, cút nối chuyển tiếp và khuỷu nối
Máy ép thủy lực 8000 tấn
Máy ép thủy lực 3500 tấn
Máy ép thủy lực 800 tấn

3. Xử lý nhiệt

Thiết bị chính
Xử lý nhiệt bề mặt kiểu khí 120"
Xử lý nhiệt bề mặt bằng điện 24"

4. Xén vát
5. Kiểm tra
6. Phun cát đánh sạch
7. Kiểm tra thành phẩm
8. Đóng gói